NyhederArrangementerKundecasesOm osMedarbejdereKontakt

10. februar 2022

Begivenheder efter udløb af regnskabsperioden

Skal begivenheder fra udløb af regnskab til godkendelse af regnskab indregnes?
Fra udløbet af regnskabsperioden og indtil regnskabet er godkendt, kan der ske mange forskellige ting, spørgsmålet er, om disse skal påvirke og/eller indregnes i regnskabet. Nogle ting skal der tages højde for i regnskabet (regulerende begivenheder), og andre skal der ikke tages højde for (ikke-regulerende begivenheder).

Der kan gå flere måneder fra udløbet af en regnskabsperiode, og indtil regnskabet er godkendt på en generalforsamling. I denne periode kan der ske ting, som påvirker regnskabet afhængig af begivenhedens art.
Regulerende begivenheder bekræfter eller afkræfter forhold, som eksisterede på statusdagen og kan fx være:
Afsigelse af konkursdekret over en debitor, som der ikke tidligere har været nedskrevet, skal korrigeres.
Afgørelse af en retssag, som bekræfter selskabets forpligtelse på balancedagen, hensættelsesbeløbet skal korrigeres til det faktiske beløb.
Opdagelse af bedrageri eller fejl, som afslører, at regnskabet ikke er korrekt
Endelig opgørelse af kostpris eller salgspris for hhv. købte og solgte aktiver før balancedagen.
Korrektionerne i ovenstående tilfælde skal kun ske, hvis de er væsentlige.
Køb eller salg af virksomheder (dattervirksomheder)
Fald i dagsværdien (valutakurser) på investeringsaktiver
Retssager vedrørende forhold, som er opstået efter statusdagen
Ovenstående begivenheder skal, hvis de er væsentlige, omtales i ledelsesberetningen.
Ikke-regulerende begivenheder er forhold eller situationer, som opstår efter statusdagen og kan fx være:
Begivenheder efter statusdagen, som rejser tvivl om selskabets fortsatte drift, skal altid indregnes i årsrapporten, uanset om selskabet likvideres, standser aktiviteterne eller mangler likviditet. Det skyldes, at regnskabet ikke må udarbejdes ud fra en forudsætning om going concern jf. årsregnskabsloven, hvis denne forudsætning ikke længere gælder. Har begivenheder påvirket selskabets drift eller likviditet, så det ikke kan forsætte driften i mindst 12 måneder efter balancedagen, skal regnskabet aflægges efter realisationsprincippet. Dette betyder, at aktiver og passiver skal værdiansættes anderledes.

Selskabets ledelse har ansvaret for at få indarbejdet og oplyst både de regulerende og ikke-regulerende begivenheder i regnskabet.

Selvom selskabets revisor har underskrevet revisionspåtegningen, skal regnskabet ændres (indtil regnskabet er godkendt på generalforsamlingen), såfremt der indtræffer begivenheder, som er regulerende.

Er der sket ændringer i selskabets ledelse efter statusdagen, er det den nye ledelse, som skal underskrive regnskabet.

Kontakt din revisor hvis det giver anledning til spørgsmål, tlf. 9615 3000

Erhvervsrådgivning

Vi giver dig 360° rådgivning. Du får det hele under det samme tag – og det er noget, vi ser som en stor styrke.
FÅ RÅDGIVNING NU
mail@fjordland.dk
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram